Σύμφωνα με την με αριθμό 19637 ΕΞ 2021/16-6-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και του αντίστοιχου εντύπου της, που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).» (Β΄ 2548), η διοικητική διαδικασία «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία διεκπεραιώνεται από τα Πρωτοδικεία της χώρας, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31, όπως αυτό ισχύει, του ν. 3013/2002 διαδικασία.

 

Κατόπιν τούτου και μέχρι την υλοποίηση της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των ΚΕΠ αρχικά με το πληροφοριακό σύστημα του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης Α΄ Φάση (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Α΄ Φάση)» και στη συνέχεια με το πληροφοριακό σύστημα του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης Β΄ Φάση (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β΄ Φάση)», η διαγωνιστική διαδικασία του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει, παρακαλούμε όπως το Δικαστήριό σας διεκπεραιώνει αιτήσεις των Κ.Ε.Π. για τη χορήγηση των αναφερόμενων στην ανωτέρω ΚΥΑ, πιστοποιητικών μέσω των συμβατικών τρόπων επικοινωνίας (email).

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Κατηγορίες: