Τμήματα Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

 

Η Γραμματεία του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων αποτελείται από (4) τέσσερα Τμήματα, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα παρακάτω, προΐσταται δε αυτής ο Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου (άρθρο 15 παρ. 7 περ. β΄υποπερ. ζζ΄ Ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως τροποποιηθείς ισχύει) και αποφασίζει κατά την ελευθέρα αυτού κρίση επί παντός θέµατος απτοµένου της λειτουργίας της, λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση του Διευθυντή της Γραµµατείας.

 

1. Διεύθυνση Γραμματείας Πρωτοδικείου Ιωαννίνων

2. Ποιλιτικό Τμήμα

3. Ποινικό Τμήμα

4. Τμήμα Ένδικων Μέσων

 

Το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων έχει επίσης Γραφείο Πληροφορικής και Γραφείο Επιμελητή.