Τμήμα Ένδικων Μέσων

 

Αποφάσεις Ένδικων Μέσων:

Οι αρμόδιοι γραμματείς ασχολούνται με: 1) την κατάθεση των ενδίκων µέσων κατά των πολιτικών αποφάσεων, 2) τον διορισµό δικηγόρων και δικαστικών επιµελητών σε αποφάσεις παροχής νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος, 3) την πληροφόρηση για την πορεία των αγωγών από το έτος 1989, 4) τον έλεγχο κατατεθεισών αγωγών και την διόρθωση λαθών που ανακύπτουν, 5) την χορήγηση αντιγράφων ενδίκων µέσων και παραιτήσεων τρέχοντος έτους, 6) την παραλαβή σχετικών εγγράφων λογοδοσίας, 7) την τήρηση του βιβλίου πραγματογνωμόνων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με αντικείμενο την όρκιση, παράταση, κατάθεση έκθεσης, παραίτηση και δήλωση διορισμού τεχνικού συμβούλου, 8) την φύλαξη των ένδικων μέσων και των παραβόλων εφέσεων (μετά από επιστροφή), 9) την έκδοση των απογράφων που αφορούν πολιτικές αποφάσεις παλαιών και νέων, 10) την τήρηση των βιβλίων εταιριών, και 11) την χορήγηση αντιγράφων και 12) τη φύλαξη αρχείου.

Το Τμήμα των Ένδικων Μέσων ασχολείται επίσης με: Α) Ασφαλιστικά Μέτρα και Β) Διαταγές Πληρωμής. Τα Ασφαλιστικά Mέτρα συμπεριλαμβάνουν την τήρηση δικασίµων (µε τα πρωτότυπα των αιτήσεων), την παραλαβή σηµειωµάτων και διεκπεραίωση των δικασίµων που συζητήθηκαν, την διεκπεραίωση καθηµερινά των δικασίµων των προσηµειώσεων (συναινετικών), την τήρηση βιβλίων αντικλήτων, εξοµολογήσεων πλοιάρχων, και την διεκπεραίωση διαδικασίας χορήγησης δωρεάν νοµικής βοήθειας (αποφάσεις κ.λ.π.). Οι Διαταγές πληρωµής περιλαμβάνουν εργασίες όπως η παραλαβή αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωµής και µε κάθε συναφή προς την έκδοση αυτών εργασία (χορήγηση αντιγράφων, παραλαβή εκθέσεων επιδόσεων, τήρηση αρχείου αυτών).

 

Πτωχεύσεις:

Οι γραμματείς που ασχολούνται με τις πτωχεύεις είναι επιφορτισμένοι με κάθε εργασία που ανάγεται στη Γραµµατεία του Εισηγητού πτωχεύσεων, τη φύλαξη των δικογραφιών που αφορούν στις πτωχεύσεις, τη διακίνηση και διεκπεραίωση των σχετικών εγγράφων, τη διενέργεια πλειστηριασµών, τη σύνταξη κατακυρωτικών πράξεων και εκθέσεων, την έκδοση των πιστοποιητικών που αφορούν το Τµήµα, την καταχώριση στα µητρώα, και τη φύλαξη των σχετικών δικογραφιών.

 

Πιστοποιητικά – Διαθήκες – Σωματεία – Εταιρικά:

Οι αρμόδιοι γραμματείς είναι επιφορτισμένοι με εργασίες όπως: 1) η φύλαξη του αρχείου των δηµοσιευµένων µέχρι 8-3-2013 διαθηκών, εκθέσεων αποδοχής κληρονοµιάς και αποποιήσεως κληρονοµιάς, 2) η τήρηση αρχείου αντιγράφων δηµοσιευµένων διαθηκών από τα Ειρηνοδικεία της περιφέρειας του Πρωτοδικείου, 3) η τήρηση των ενεχύρων, 4) η έκδοση αντιγράφων, των στο τµήµα αυτό φυλασσοµένων εγγράφων και η έκδοση πιστοποιητικών σχετικών προς τις ανωτέρω αρµοδιότητες του τµήµατος, 5) η έρευνα και η έκδοση πιστοποιητικών δηµοσίευσης διαθήκης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, αίτησης πτώχευσης, αγωγών αποποίησης, κήρυξης τίτλων ανίσχυρων, ειδικής εκκαθάρισης, συνδιαλλαγής, αναδιοργάνωσης, ενδίκων µέσων, και 6) η τήρηση του βιβλίου συµβάσεων ενεχύρου του νόμου 1038/1949. Επιπλέον, περιλαμβάνονται εργασίες σχετικές με τη δηµοσίευση των εταιρικών καταστατικών, τροποποιήσεων και λύσεων σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται τούτο ειδικώς από τη νοµοθεσία και για την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών.