Ποινικό Τμήμα

 

Τριμελές Πλημμελειοδικείο – Μ.Ο.Δ.:

Οι γραμματείς του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Μ.Ο.Δ. έχουν αρµοδιότητα τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου και του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, την κατάρτιση της υπηρεσίας Γραµµατέων έδρας, την τήρηση και καθαρογραφή των οικείων πρακτικών και αποφάσεων, την έκδοση φωτοαντιγράφων, την επικύρωση των πρακτικών ποινικών αποφάσεων, τη διαβίβαση στα αρµόδια τµήµατα των Εισαγγελιών, την καταχώρηση των αποφάσεων των παραπάνω ποινικών δικαστηρίων ηλεκτρονικά και στα οικεία βιβλία, τη σύνταξη των στατιστικών πινάκων, την παραλαβή των αποφάσεων, των σχετικών δικογραφιών και της τακτοποίησης τους µέχρις αποστολής στο γενικό αρχείο ποινικών αποφάσεων και κάθε συναφή εργασία.

 

Μονομελές Πλημμελειοδικείο – Δικαστήριο Ανηλίκων:

Περιλαμβάνονται εργασίες όπως η συµµετοχή στις συνεδριάσεις του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου και Δικαστηρίων Ανηλίκων (Μονοµελούς και Τριµελούς), οι βεβαιώσεις τελεσιδικίας, η κατάρτιση της υπηρεσίας Γραµµατέων έδρας, η τήρηση και καθαρογραφή των οικείων πρακτικών και αποφάσεων, η έκδοση φωτοαντιγράφων, η επικύρωση των πρακτικών ποινικών αποφάσεων, η διαβίβαση στα αρµόδια τµήµατα των Εισαγγελιών, η καταχώρηση των αποφάσεων των παραπάνω ποινικών δικαστηρίων ηλεκτρονικά και στα οικεία βιβλία, η σύνταξη των στατιστικών πινάκων, η παραλαβή των αποφάσεων, των σχετικών δικογραφιών και η τακτοποίηση τους µέχρις αποστολής στο γενικό αρχείο ποινικών αποφάσεων και κάθε συναφή εργασία.

 

Βουλεύματα:

Οι αρμόδιοι γραμματείς ασχολούνται με την εισαγωγή προτάσεων (επί της ουσίας, παρεµπιπτόντων και εν Συµβουλίω) στο Συµβούλιο Πληµµελειοδικών και χρέωση αυτών στα βιβλία που τηρούνται στο Τµήµα, την καθαρογραφή των βουλευµάτων και την επιµέλεια για τη θεώρηση αυτών, τη δηµοσίευση των βουλευµάτων, την υποβολή των δικογραφιών µε τα αντίστοιχα φωτοαντίγραφα στον Εισαγγελέα και σε δηµόσιες υπηρεσίες, τη σύνταξη εκθέσεων ενδίκων µέσων κατά βουλευµάτων και προσφυγών κατά διατάξεων και ενταλµάτων προσωρινής κράτησης (εκδοθέντων από Ανακριτή) και την υποβολή αυτών στον Εισαγγελέα, την έκδοση πιστοποιητικών ενδίκων µέσων και υπηρεσιακών βεβαιώσεων, την τήρηση αρχείου εκδοθέντων Βουλευµάτων και αρχείου δικογραφιών απαλλακτικών βουλευµάτων (τουλάχιστον τελευταίας τριετίας), την τήρηση και έκδοση στατιστικών στοιχείων, την τήρηση βιβλίου αποληψίµων και βεβαίωση δικαστικών εξόδων, τη σύνταξη και τήρηση καταλόγου πραγµατογνωµόνων και διερµηνέων.

 

Ανάκριση:

Τα καθήκοντα των Γραµµατέων των Τακτικών και Ειδικών Ανακριτικών Γραφείων είναι: 1) η καταχώρηση δικογραφιών στα ειδικά βιβλία πρωτοείσακτων και δευτεροείσακτων δικογραφιών, 2) οι καταθέσεις κατηγορούμενων και μαρτύρων, καθώς και οι κλήσεις ελεύθερων και κρατουμένων κατηγορούμενων και μαρτύρων, 3) η έκδοση ΔΠΟ και ΕΠΚ, ψυχιατρικών διατάξεων, διατάξεων ανακριτή, ενταλμάτων σύλληψης, ενταλμάτων σύλληψης και προσωρινής κράτησης, και η ενημέρωση των σχετικών βιβλίων, 4) η σύνταξη διάφορων διαβιβαστικών προς άλλες υπηρεσίες, 5) η διεκπεραίωση δικογραφιών με σύνταξη εκθέσεων πέρατος, κατάστασης εγγράφων και διαβιβαστικών πέρατος, 6) η όρκιση πραγματογνωμόνων και η σύνταξη εκθέσεων εγχείρησης πραγματογνωμοσύνης, 7) η τακτοποίηση δικογραφιών, το ξεχρέωμα από τα σχετικά βιβλία περαιωμένων δικογραφιών και η αποστολή τους στην Εισαγγελία, 8) η τήρηση βιβλίου προσωρινώς κρατηθέντων κατηγορουμένων, η παρακολούθηση λήξης χρόνου προσωρινά κρατουμένων και ακολούθως η αποστολή της δικογραφίας αναλόγως, για εξακολούθηση ή για παράταση προσωρινής κράτησης, 9) η σύνταξη πράξεων ορισμού αυτεπαγγέλτως διορισθέντων συνηγόρων, σχετικών βεβαιώσεων παράστασης αυτών, η αποστολή των δικαιολογητικών τους προς πληρωμή τους και η σύνταξη βεβαιώσεων παράστασης διερμηνέων, 10) η σύνταξη πινάκων Μηνός και Τριμήνου (για κο Εισαγγελέα Εφετών), καθώς και Διμήνου, με αναγραφή της εργασίας που επιτελέστηκε σε καθεμία εξ αυτών (για Άρειο Πάγο, κο Πρόεδρο Εφετών και κα Πρόεδρο Πρωτοδικών) για όλες τις εισαχθείσες δικογραφίες, 11) η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, αιτημάτων χορήγησης δελτίων Ποινικού Μητρώου, και ακολούθως τα αιτήματα λήψης αυτών δια του Πληροφοριακού Συστήματος “Εθνικό Ποινικό Μητρώο (ΕΠΜ)”.

 

Εκκαθάριση & Ένδικων Μέσων κατά Ποινικών Αποφάσεων:

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν αρµοδιότητα την εκκαθάριση των απολήψιµων των ποινικών αποφάσεων, την βεβαίωση των επιβαλλοµένων, κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, χρηµατικών ποινών, τελών και λοιπών εξόδων στις αρµόδιες Δ.Ο.Υ. και την καταχώρηση τους στα οικεία βιβλία, όπως αυτά τηρούνται σήµερα σε ηλεκτρονική µορφή, την τήρηση αρχείου ποινικών υποθέσεων εκδικασθεισών απόντος του κατηγορουµένου, την σύνταξη των ενδίκων µέσων κατ’ αποφάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων, την χορήγηση βεβαιώσεων περί άσκησης ή µη ενδίκων µέσων, ερήµην αποφάσεων και την αποστολή αρµοδίως των σχετικών εκθέσεων και σε κάθε άλλη εργασία της γραµµατείας σχετική µε τα ανωτέρω αντικείµενα.

 

Δελτία Ποινικού Μητρώου:

Συμπεριλαμβάνονται εργασίες σχετικά με την ηλεκτρονική σύνταξη των δελτίων ποινικών µητρώων των παρόντων καταδικασθέντων των καθηµερινών δικασίµων και των ερήµην του αρχείου καταδικασθέντων, καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων των ποινών τους (µετατροπή σε κοινωφελή εργασία, ανάκληση αναστολής και µετατροπή ποινής, προθεσµίες, διορθώσεις, συµπληρώσεις κλπ), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου (ΕΠΜ). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνοται η σύνταξη στατιστικών δελτίων των καταδικασθέντων και η αποστολή στη Στατιστική Υπηρεσία δι’ αλληλογραφίας., η σύνταξη αποσπασµάτων των κατ’ έφεση αθωωτικών, Π.Ο.Π.Δ., αναστέλλει λόγω ρύθµισης σε δόσεις, Π.Π.Δ. υφ’ όρον, αντιµωλία καταδικαστικών, η πρωτοκόλληση στα οικεία βιβλία και η αποστολή στην Εισαγγελία, η καταστροφή των ήδη συνταχθέντων δελτίων ποινικών µητρώων µετά από άσκηση ενδίκων µέσων, καθώς και των δελτίων ποινικών µητρώων των αθωωτικών, Π.Ο.Π.Δ. κλπ, µετά από έφεση.

 

Γενικό Αρχείο Ποινικών Αποφάσεων:

Οι αρμόδιοι γραμματείς είναι επιφορτισμένοι με την τήρηση των ευρετηρίων των αποφάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων παρελθόντων ετών, τη διαφύλαξη των εκδιδοµένων αποφάσεων και πρακτικών των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων, τα σχετικά των ποινικών δικογραφιών µε τις καταθέσεις των µαρτύρων, τις καταθέσεις των πραγµατογνωµόνων, των σχεδιαγραµµάτων κλπ., των σχετικών βιβλίων ευρετηρίων, τη χορήγηση αντιγράφων, την διαχείριση της αλληλογραφίας µε όλες τις δικαστικές και λοιπές υπηρεσίες, τη διαφύλαξη των κάθε είδους πειστηρίων, του οικείου βιβλίου και τις σχετικές µε αυτά ενέργειες, την παραλαβή κατάθεση και απόδοση των εγγυοδοσιών, καθώς και κάθε συναφή εργασία.