Γραφείο Πληροφορικής

 

Οι υπάλληλοι του εν λόγω γραφείου ασχολούνται με: 1) τον σχεδιασμό-ανάπτυξη εφαρμογών Πληροφορικής καθώς και την υποστήριξη-αναβάθμιση των υπαρχόντων εφαρμογών, 2) την µέριµνα για την καλή λειτουργία, την εκµετάλλευση, συντήρηση και ασφάλεια του εξοπλισµού Πληροφορικής, 3) την παροχή υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευµένους τοµείς της Πληροφορικής (βάσεις δεδοµένων, επικοινωνίες, υλικό (Hardware), λογισµικό (Software), κ.λ.π.), 4) την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τοµέα της µηχανοργάνωσης, την έρευνα της αγοράς και την τήρηση στοιχείων για τις τεχνικές προδιαγραφές και δυνατότητες των σχετικών µηχανηµάτων, καθώς και την εισήγηση για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού Πληροφορικής, 5) την επιλογή-παραγγελία του κατάλληλου εξοπλισμού Πληροφορικής,  6) την τεχνική υποστήριξη του προσωπικού πάνω στη χρήση και λειτουργία του εξοπλισµού Πληροφορικής (µηχανηµάτων και εφαρµογών), 7) την λήψη-συντήρηση αντιγράφων ασφαλείας, τη µεταφορά δεδοµένων, κ.λ.π., 8) την επιχειρησιακή και τεχνική ευθύνη λειτουργίας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ του Πρωτοδικείου, 9) την οργάνωση της άµυνας των συστηµάτων Πληροφορικής του Πρωτοδικείου από κυβερνοεπιθέσεις.