Πολιτική Απορρήτου

 

Με τις ακόλουθες επισημάνσεις προστασίας δεδομένων σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που ταξινομούνται ή μπορούν να ταξινομηθούν άμεσα ή έμμεσα για το πρόσωπό σας. Ως νομοθετική βάση για την προστασία δεδομένων ισχύουν ιδίως ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής Γ.Κ.Π.Δ.) και ο Νόμος 4624/2019.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Επισκόπηση
2. Είσοδος στην ιστοσελίδα μας
3. Έντυπα αιτήσεων – Επικοινωνία μέσω email – Τηλεφωνικές κλήσεις
4. Διαδικτυακή παρουσία και βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας
5. Αποδέκτες εκτός Ε.Ε.
6. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων
7. Υπεύθυνοι επικοινωνίας
8. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας καθώς και του επιχειρησιακού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

 

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Με την είσοδο στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων https://protodikeio-ioanninon.gov.gr ανταλλάσσονται διάφορες πληροφορίες μεταξύ του τερματικού σας και του διαμετακομιστή μας. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να υπάρχει επίσης και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί με τον τρόπο αυτό θα χρησιμοποιηθούν εκτός των άλλων για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

2. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις:

 • Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας και χωρίς ενέργεια δική σας:
  1. Η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα
  2. Η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης
  3. Το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε
  4. Η ιστοσελίδα/εφαρμογή από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL)
  5. Ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider).
 • Τα ανωτέρω αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:
  • Εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης
  • Εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας
  • Αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος
 • Εφόσον συναινέσατε με τον λεγόμενο γεωεντοπισμό στον φυλλομετρητή σας ή στο λειτουργικό σύστημα σας ή με άλλες ρυθμίσεις του τερματικού σας, η λειτουργία αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση του περιεχομένου των πληροφοριών και των υπηρεσιών που σας παρέχουμε.
 • Νομική βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Γ.Κ.Π.Δ.. Το δικαιολογημένο συμφέρον μας προκύπτει από τους ως άνω αναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων.

Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών:

 • Αποκλείουμε κατά κανόνα τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους.

Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

 • Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 40 ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα. Μόλις σταματήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα γεωεντοπισμού διαγράφονται.

 

3. ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ EMAIL – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας παραχωρείτε κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας αίτησης ή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της ιστοσελίδας, θα τύχουν αυτονόητα εμπιστευτικής μεταχείρισης από εμάς. Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για ειδικό σκοπό, για να επεξεργαστούμε το αίτημα σας.
 • Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γ.Κ.Π.Δ. καθώς και το άρθρο 5 του Ν. 4624/2019. Τόσο το δικό μας όσο και το δικό σας παράλληλο (έννομο) συμφέρον στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων προκύπτει με βάση τον στόχο της εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας καθώς και να σας παρέχουμε απάντηση και, ενδεχομένως, να λύσουμε τυχόν υφιστάμενα προβλήματα.

Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών:

 • Αποκλείεται κατά κανόνα η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους. Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4624/2019.

Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

 • Όλα τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που μας παραχωρήσατε στο πλαίσιο των αιτημάτων σας παραμένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας μας για όσο χρόνο απαιτείται από τον νόμο και εν συνεχεία καταστρέφονται βάσει των όσων προβλέπονται στις διατάξεις περί εκκαθάρισης αρχείων του Δημοσίου Τομέα (άρθρο 9 του Π.Δ. 162/1979 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών» και άρθρο 11 του Π.Δ. 25/2014 «Ηλεκτρονικό αρχείο και ψηφιοποίηση εγγράφων»).

 

4. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

4.1 COOKIES – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γ.Κ.Π.Δ.. Το συμφέρον μας για βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας πρέπει να θεωρείται ως έννομο, κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας (laptop, tablet, smartphone κ.α.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα τύπου Δούρειου Ίππου (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Στα cookies συγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητας σας εξαιτίας αυτών.

Η χρήση των cookies αποσκοπεί αφενός στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας, για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας. Πέραν αυτού χρησιμοποιούμε προσωρινά cookies με σκοπό την ευκολία χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην τερματική συσκευή σας. Αν επισκεφτείτε εκ νέου τη σελίδα μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί, σε ποιες καταχωρίσεις/ρυθμίσεις προβήκατε, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο να προβείτε ξανά στις ίδιες ενέργειες.

Αφετέρου χρησιμοποιούμε τα cookies για να αναλύσουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας μας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας καθώς και την προβολή πληροφοριών που είναι ειδικά προσαρμοσμένες σε εσάς. Τα εν λόγω cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε αυτόματα σε επόμενη επίσκεψη της ιστοσελίδας μας ότι μας έχετε επισκεφτεί ξανά. Τα εν λόγω cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι περισσότεροι φυλλομετρητές αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας με τρόπο ώστε να μην αποθηκεύονται τα cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται συνέχεια μια υπόδειξη προτού αποθηκευτεί ένα νέο cookie. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.

Εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας για χρήση των cookies, μέσω του μενού επιλογών cookies, αυτά αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας για διάστημα 60 ημερών. Σε περίπτωση εναντίωσης-ανάκλησης της συγκατάθεσης, μέσω του μενού επιλογών cookies, διαγράφονται άμεσα.

 

4.2 ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις:

 • Στην ιστοσελίδα μας αναλύονται και αξιολογούνται με τη χρήση των cookies οι πληροφορίες με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας και των πληροφοριών που προβάλλονται σε αυτή. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι θα προβληθεί στην τερματική συσκευή σας μόνο η πληροφορία που είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας βάσει της έως τώρα συμπεριφοράς χρήσης.
 • Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γ.Κ.Π.Δ. Επομένως, η βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας με σκοπό την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης και την αποφυγή των λανθασμένων πληροφοριών που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς είναι προς το συμφέρον τόσο το δικό μας όσο και το δικό σας.
 • Η ανάλυση και αξιολόγηση πραγματοποιείται αποκλειστικά με ψευδώνυμο και δεν επιτρέπει σε εμάς να σας ταυτοποιήσουμε. Ειδικότερα, οι πληροφορίες δεν συγχωνεύονται με τα προσωπικά δεδομένα σας.

Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών:

 • Η επεξεργασία οδηγεί σε διαβίβαση δεδομένων στους διαμετακομιστές των εξουσιοδοτημένων από εμάς παρόχων τεχνολογιών ιχνηλάτησης (tracking) και στόχευσης (targeting).

Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

 • Τα cookies που χρησιμοποιούνται εδώ και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας για διάστημα 60 ημερών. Σε περίπτωση εναντίωσης-ανάκλησης της συγκατάθεσης, μέσω του μενού επιλογών cookies, διαγράφονται άμεσα.

 

4.3 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ/OPT-OUT

Μπορείτε να εμποδίσετε τις τεχνολογίες στόχευσης (targeting), που αναλύονται στο 4.2, μέσω αντίστοιχης ρύθμισης cookies στον φυλλομετρητή σας (βλ. επίσης σημείο 4.1) ή μέσω του μενού επιλογών cookies.

 

5. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

Με εξαίρεση την επεξεργασία που περιγράφεται στο σημείο 4, δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο 4 οδηγεί σε διαβίβαση δεδομένων στους διαμετακομιστές των εξουσιοδοτημένων από εμάς παρόχων τεχνολογιών ιχνηλάτησης (tracking) και στόχευσης (targeting). Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της λεγόμενης Privacy Shield καθώς και βάσει των λεγόμενων Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης των συγκαταθέσεων που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις:

 • Δικαίωμα πρόσβασης σχετικά με τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Γ.Κ.Π.Δ.
 • Δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή προς συμπλήρωση εσφαλμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 του Γ.Κ.Π.Δ.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε σύμφωνα με το άρθρο 17 του Γ.Κ.Π.Δ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Γ.Κ.Π.Δ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Γ.Κ.Π.Δ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γ.Κ.Π.Δ.

 

6.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ Γ.Κ.Π.Δ.

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του Γ.Κ.Π.Δ., σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπο σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα:

 • Τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε
 • Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
 • Εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα
 • Την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
 • Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση τους
 • Την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του Γ.Κ.Π.Δ. και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων

Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του Γ.Κ.Π.Δ. σχετικά με τη διαβίβαση.

 

6.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ Γ.Κ.Π.Δ.

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

 

6.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ Γ.Κ.Π.Δ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
 • Ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Γ.Κ.Π.Δ. και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
 • Αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 του Γ.Κ.Π.Δ. και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Γ.Κ.Π.Δ.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Γ.Κ.Π.Δ.

Όταν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι απαιτείτε και ζητήσατε από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

6.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΤΟΥ Γ.Κ.Π.Δ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων
 • Έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Γ.Κ.Π.Δ., εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων

 

6.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Γ.Κ.Π.Δ.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν:

 • Η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Γ.Κ.Π.Δ. και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

6.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Γ.Κ.Π.Δ.

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 του Γ.Κ.Π.Δ. μπορεί να προβάλλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.

Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γ.Κ.Π.Δ.. Για σχετικά αιτήματα μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

 

7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

7.1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για ερωτήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας (δικαιώματα προστασίας δεδομένων) μπορείτε να απευθυνθείτε στο prot.ioan.it@protodikeio-ioanninon.gov.gr.

 

7.2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αν έχετε κι άλλες απορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 

7.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επιπλέον έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή στην αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

 

8. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτοί οι όροι προστασίας δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων μέσω του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων, Δωδώνης 1, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») και για την ιστοσελίδα https://www.protodikeio-ioanninon.gov.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων στην ως άνω διεύθυνση, υπόψη του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ή στο prot.ioan.it@protodikeio-ioanninon.gov.gr.