Γραφείο Επιμελητή

 

Στην αρµοδιότητα του επιμελητή υπάγονται: α) Η παραλαβή, καταχώρηση, διανοµή και αποστολή αλληλογραφίας του Πρωτοδικείου, β) Η καταχώρηση και διανοµή της εσωτερικής αλληλογραφίας στο Δικαστικό Μέγαρο, γ) Η παραλαβή, καταχώρηση των ανακριτικών δικογραφιών και παράδοση, µετά τη χρέωση αυτών, στους αρµόδιους ανακριτές, δ) Η διανοµή στα γραφεία των Προέδρων Πρωτοδικών και στις θυρίδες των Πρωτοδικών των πάσης φύσεως υπηρεσιακών εγγράφων, ε) Η παραλαβή από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και παράδοση προς µελέτη στους Προέδρους Πρωτοδικών και Προεδρεύοντες Πρωτοδίκες των ποινικών δικογραφιών, στ) Οι επιδόσεις προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κλήσεων, αποφάσεων και κάθε άλλου εγγράφου, κατόπιν σχετικών παραγγελιών υπηρεσιών του Πρωτοδικείου ή άλλων Δικαστικών Αρχών, ζ) Η µέριµνα για την ευταξία των ακροατηρίων και η εν γένει εκτέλεση των υπηρεσιών του Δικαστηρίου που ανατίθενται σ’ αυτούς από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης και η) Η εν γένει συνδροµή των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου σε κάθε θέµα διοικητικής υποστήριξης και µέριµνας.