Διεύθυνση Γραμματείας

 

Συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος όλων των εργασιών του Πρωτοδικείου και διεκπεραίωση όλων των εργασιών και των διαδικασιών διοικητικής φύσης της Διεύθυνσης της Γραμματείας. Ενδεικτικά: τήρηση ατομικών υπηρεσιακών φακέλων, γενικού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, διαχείριση όλων των ζητημάτων σχετικών με τον διορισμό, απόσπαση, μετάθεση, τις αναρρωτικές άδειες, επιθεώρηση, αξιολόγηση, κ.λπ. δικαστικών λειτουργών και γραμματέων, ενημέρωση των ατομικών φακέλων, διεκπεραίωση των εργασιών που απαιτούνται για τον ορισμό των δικαστικών λειτουργών ως Προέδρων ή μελών σε Επιτροπές, Συμβούλια κ.λπ., τήρηση του βιβλίου πράξεων Προέδρου και σύνταξη των πράξεων αυτών, του βιβλίου των εκθέσεων εμφάνισης-αναχώρησης, του βιβλίου αδειών δικαστικών υπαλλήλων, αδειών Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλάκων της περιφέρειας Ιωαννίνων, τήρηση του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού (για υπαλλήλους και δικαστικούς λειτουργούς), του Μητρώου Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλάκων, η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου σε Ολομέλεια, των πειθαρχικών συμβουλίων δικαστικών επιμελητών της Διαχειριστικής Επιτροπής Δικαστικού Μεγάρου, η σύνταξη αιτημάτων, η διαχείριση και διεκπεραίωση κάθε είδους προμηθειών για τις ανάγκες της υπηρεσίας και η αποστολή όλων των δικαιολογητικών, η διαχείριση της επιχορήγησης για τις υπηρεσίες καθαριότητας και συντήρησης S/W κ.λπ.