Πολιτικό Τμήμα

 

Κατάθεση Δικογράφων:

Συμπεριλαμβάνει εργασίες που αφορούν: 1) την κατάθεση των δικογράφων όλων των πολιτικών διαδικασιών, αγωγών, ανακοπών, κλήσεων, 2) τον προσδιορισµό εφέσεων κατ’ αποφάσεων Ειρηνοδικείου, αιτήσεων εκουσίας δικαιοδοσίας µονοµελούς, πολυµελούς και ασφαλιστικών µέτρων, 3) τον προσδιορισµό προσωρινών διαταγών και τον επαναπροσδιορισµό δικασίµου για τη συζήτηση των αιτήσεων, 4) την καταχώριση των διαδίκων στον υπολογιστή, 5) την εκτύπωση φακέλων δικογραφιών µε τα αντίστοιχα υπηρεσιακά δικόγραφα και αρχειοθέτηση αυτών κατά διαδικασία και δικάσιµο, 6) την βιβλιοδεσία των πρωτοτύπων δικογράφων, 7) την ετοιµασία των πινακίων για τη συζήτηση, 8) την χορήγηση αντιγράφων, και 9) τις παραιτήσεις από ένδικα μέσα, από δικόγραφο και δικαίωμα. Επίσης εργασίες σχετικά µε την κατάρτιση του πίνακα πραγµατογνωµόνων πολιτικών δικαστηρίων και διαιτητών, καθώς επίσης την παραλαβή και διεκπεραίωση των αιτήσεων προτίµησης. Τέλος, στους αρμόδιους υπαλλήλους του Πολιτικού Τμήματος γίνεται η κατάθεση των πρακτικών του άρθρου 214 Α Κ.Πολ.Δ. (εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς) και άρθρου 214 Β Κ.Πολ.Δ. δικαστικής µεσολάβησης.

 

Πολυμελής Πολιτική Διαδικασία:

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι ασχολούνται ως Γραµµατείς Εδρών µε τη σύνταξη και καθαρογραφή των πρακτικών συνεδριάσεων. Η αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών γίνεται από ιδιωτική εταιρία. Επίσης, στο τµήµα αυτό υπάγονται: 1) η τήρηση βιβλίου πραγµατογνωµόνων του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, µε αντικείµενο την όρκιση, παράταση, κατάθεση έκθεσης, παραίτηση και δήλωση διορισµού τεχνικού συµβούλου, 2) η τήρηση βιβλίου υιοθεσιών (ψευδώνυµα) και έκδοση πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας, 3) η τήρηση βιβλίου καταχώρησης των ωρών αποµαγνητοφώνησης, αποστολή των σχετικών πρωτοκόλλων ανά τρίµηνο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τήρηση αρχείου αποµαγνητοφώνησης Τακτικής – Εκουσίας Πολυµελούς, 4) η οίκοθεν διόρθωση αποφάσεων (σύνταξη πράξης, ορισµός δικασίµου, επικύρωση αντιγράφων, επίδοση κλήσεων στους διαδίκους), 5) η διακίνηση των εγγράφων που αφορούν στη διαδικασία συνδιαλλαγής – εξυγίανση, 6) η τήρηση βιβλίου πρωτοκόλλου εγγράφων όπου τίθεται η σφραγίδα της Χάγης, 7) η έκδοση πιστοποιητικών βάσει των κανονισμών της Ε.Ε. για την αναγνώριση αποφάσεων, 8) η έρευνα και η έκδοση πιστοποιητικών λύσης γάμου, και προσβολής κληρονομικού δικαιώματος. Υπάγεται επίσης η προκατάθεση των προτάσεων της τακτικής διαδικασίας, η χρέωση των δικογραφιών στους προέδρους, καθώς και η προχρέωση στους Δικαστές. Με την κατάργηση του Τµήµατος Διεξαγωγών, το αντικείµενο αυτού υπάγεται πλέον στο παραπάνω Τµήµα µε αρµοδιότητα τη διεξαγωγή αποδείξεων εκτός ακροατηρίου και τη σύνταξη της σχετικής εκθέσεως, καθώς και την αντικατάσταση εισηγητών, τη διεξαγωγή κληρώσεων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού κλήρωσης ακινήτων.

 

Μονομελής Πολιτική Διαδικασία:

Οι αρμόδιοι γραμματείς ασχολούνται ως Γραµµατείς σ’ όλα τα τµήµατα πολιτικής διαδικασίας, πλην των υποθέσεων ασφαλιστικών µέτρων, µε τη σύνταξη και καθαρογραφή πρακτικών συνεδριάσεως, οι δε Γραµµατείς της Εκουσίας Δικαιοδοσίας είναι επιφορτισµένοι και µε την επίδοση των αποφάσεων. Επίσης συμπεριλαμβάνονται εργασίες όπως: 1) η τήρηση βιβλίου υιοθεσιών (ψευδώνυµα) και έκδοση πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας, 2) η τήρηση βιβλίου καταχώρησης των ωρών αποµαγνητοφώνησης, η αποστολή των σχετικών πρωτοκόλλων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και η τήρηση αρχείου αποµαγνητοφώνησης Μονοµελούς, 3) η τήρηση βιβλίου κατάθεσης αιτήσεων – προσφυγών και δηµοσίευσης αποφάσεων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας επιτροπής προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών του Ν. 1264/1982, καθώς και η τήρηση βιβλίου εφέσεων κατά των αποφάσεων της πρωτοβάθµιας επιτροπής, 4) η οίκοθεν διόρθωση αποφάσεων, η οίκοθεν αντικατάσταση δικαστικού συµπαραστάτη, επιτρόπου, πραγµατογνώµονα και η επανάληψη αυτών (σύνταξη πράξης, ορισµός δικασίµου, επικύρωση αντιγράφων, επίδοση κλήσεων στους διαδίκους), 5) η προκατάθεση των προτάσεων Μονοµελούς και η διεκπεραίωση των υποθέσεων µε δικαστική συνδροµή, 6) η τήρηση των βιβλίων σωματείων, 7) η έρευνα και η έκδοση πιστοποιητικών γονικής μέριμνας, επιμέλειας τέκνων, δικαστικής συμπαράστασης, διορισμού-αντικατάστασης εκκαθαριστή, τροποποίησης και λύσης σωματείων, ανάκλησης κληρονομοτηρίου, κατά του κύρους αρχαιρεσιών, και ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής..

 

Δημοσίευση Πολιτικών Αποφάσεων:

Οι γραμματείς της Πολιτικής Διαδικασίας ασχολούνται με τη δηµοσίευση των πολιτικών αποφάσεων, τον διορισµό δικηγόρων και δικαστικών επιµελητών σε αποφάσεις παροχής νοµικής βοήθειας σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος, την πληροφόρηση για την πορεία των αγωγών από το έτος 1989, τον έλεγχο κατατεθεισών αγωγών και την διόρθωση λαθών που ανακύπτουν, τη χορήγηση αντιγράφων ενδίκων µέσων και παραιτήσεων τρέχοντος έτους.

 

Καθαρογραφή Πολιτικών Αποφάσεων:

Συμπεριλαμβάνονται εργασίες όπως: η σύνταξη µηνιαίων πινάκων αθεώρητων αποφάσεων, που αποστέλλονται στον Άρειο Πάγο.

 

Καθαρογραφή Πολιτικών Αποφάσεων:

Οι αρμόδιοι Γραμματείς είναι επιφορτισμένοι με τη διαφύλαξη των εκδιδοµένων πολιτικών αποφάσεων και πρακτικών, διασκέψεων και δηµοσιεύσεων όλων των πολιτικών διαδικασιών, των προτάσεων σηµειωµάτων και λοιπών σχετικών, τη φύλαξη των εκθέσεων διεξαγωγής αποδείξεως εξετάσεως µαρτύρων, των εκθέσεων πραγµατογνωµόνων, σχεδιαγραµµάτων, µαταιωθεισών πρωτοτύπων αγωγών, πρωτοτύπων πινακίων όλων των διαδικασιών, κληρονοµητηρίων, ειδικών πρακτικών, αποφάσεων διαιτησιών και τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας, επικύρωση αντιγράφων όλων των εγγράφων που βρίσκονται στο αρχείο, καθώς επίσης βιβλιοδεσία όλων των ανωτέρω κι αρχειοθέτηση τους. Κάθε έτος πραγματοποιείται καταστροφή αρχειακού υλικού παλαιοτέρων ετών.