Προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι χώροι των Αρχείων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 237 παρ. 10 εδ. α’ ΚΠολΔ («Μετά περάτωση της δίκης οι διάδικοι οφείλουν να αναλάβουν όλα τα σχετικά έγγραφά τους»), παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων όπως μεριμνήσουν για την παραλαβή των σχετικών τους για τις αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν το έτος 2022, καθώς και εναπομείναντα προηγούμενων ετών, το αργότερο έως την 31-03-2023

Κατηγορίες: